You are here

Home

NORDA ASA: Ny kapital registrert i Foretaksregisteret

Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Den nye kapitalen er NOK 1.843.276,20 fordelt på 5.148.808 aksjer hver pålydende NOK 0,35800057

 

VEDTEKTER FOR Norda ASA (25. november 2014)

§ 1 Navn
Selskapets navn er Norda ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
 
§ 2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Generalforsamlinger kan også bli holdt utenfor Oslo kommune.
 
§ 3 Virksomhet
Selskapets virksomhet er å drive forskning og utvikling, og å tilby tjenester og produkter innen bioteknologisektoren, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, samt å drive handel med og investering i verdipapirer, fast eiendom og andre formuesobjekter, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
 
§ 4 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er NOK 1 843 276,20 fordelt på 5 148 808 aksjer á NOK 0,35800057. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen. 
 
§ 5 Overdragelse av aksjer
Aksjer i selskapet er fritt omsettelig.
 
§ 6 Styret
Selskapets styre består av 3 – 10 medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter det nøyaktige antall. Styreformannen utpekes av generalforsamlingen. Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene, daglig leder og styremedlem i fellesskap, og to styremedlemmer i fellesskap.
 
§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted og skal innkalles med minst 21 dagers varsel, med mindre aksjeeierne kan stemme på generalforsamlingen elektronisk og generalforsamlingen med flertall som kreves for å endre vedtektene og med virkning frem til den neste ordinære generalforsamlingen har besluttet at innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes.
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 
§ 8 Særlig om ordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling behandles og avgjøres;
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberegningen
Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastlagte balanse, samt spørsmål om utdeling av utbytte
Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
 
§ 9 Særlig om ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller når det til behandling bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst 5 % av aksjekapitalen.